Warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY /OWS/ obowiązujące w umowach zawieranych przez firmę STEAM  Sp. z o.o. w Legnicy

1. Zakres obowiązywania warunków sprzedaży

Niniejsze warunki sprzedaży obowiązują do wszystkich zawartych umów i są dostępne dla Kupującego w formie pisemnej na stronie internetowej www.steam.biz.pl

2. Ceny oraz warunki płatności

 • Ceny podawane przez STEAM są zawsze cenami netto – nie zawierają podatku VAT.
 • Ceny nie zawierają kosztów transportu, chyba, że strony ustaliły inaczej.
 • Przy zakupie niepełnych opakowań do ceny mogą zostać doliczone koszty manipulacyjne.
 • Formę oraz termin płatności ustala dział sprzedaży indywidualnie dla Kupującego.
 • Realizacja zamówień towarów niestandardowych, dokonywana jest po wpłaceniu zaliczki (przedpłata).

3. Zamówienia

 • Zamówienia akceptujemy w następujących formach: e-mail, formularz ze strony internetowej, fax, telefoniczne w wyjątkowych sytuacjach, jednak Zamawiający ponosi odpowiedzialność za błędy powstałe tą drogą składania zamówienia (preferujemy pisemne formy składania zamówień)
 • Zastrzegamy sobie możliwość różnic ilościowych w dostawie na poziomie +/- 2%
 • Na życzenie klienta do zamówionego towaru dołączamy stosowne atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności. Informację o wymaganych dokumentach prosimy składać przy zapytaniach ofertowych, najpóźniej przy zamówieniu towaru.

4. Reklamacje

 • Reklamacje przyjmowane są tylko w formie pisemnej.
 • Towar niezgodny z zamówieniem (dotyczy ilości oraz jakości asortymentu) podlega reklamacji. W przypadku uznania reklamacji STEAM uzupełnieni braki, wymieni wadliwe wyroby na wolne od wad lub wystawi fakturę korygującą.
 • Jeżeli Klient zastosował dostarczony asortyment niezgodnie z jego przeznaczeniem, STEAM nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie powstałe szkody,
 • Na zakupiony towar udzielamy 12 miesięcznej gwarancji licząc od dnia wydania towaru.
 • STEAM nie odpowiada za żadne straty, szkody czy koszty wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem spedytora. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia dostarczonego towaru w momencie dostawy. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub uszkodzeń towaru należy sporządzić protokół niezgodności w obecności kuriera firmy spedycyjnej. O powstałej szkodzie prosimy poinformować dział sprzedaży STEAM. Brak takiego zgłoszenia oznacza, że uznaje się przesyłkę za sprawdzoną i dostarczoną zgodnie z dokumentami dostawy.
 • Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.

5. Zwrot towarów

 • Zamiar dokonania zwrotu towaru musi być wcześniej uzgodniony i zaakceptowany z działem sprzedaży STEAM. Zwracany towar nie powinien nosić śladów użytkowania oraz powinien być oryginalnie zapakowany. Koszty zwrotu towaru ponosi wyłącznie Kupujący.
 • Asortyment wykonany lub sprowadzony na indywidualne zamówienie Kupującego nie podlega zwrotowi ani wymianie.

6. Właściwość sądu, prawo

 • Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby STEAM